مقایسه شاخص‎ سطح برگ، خصوصیات کمی و کیفی 13 رقم جدید سیب زمینی تحت شرایط اقلیمی نیمه خشک و سرد رزن

علی اصغر فزونی؛ محمدعلی ابوطالبیان

دوره 22، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 645-656

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293616.2310

چکیده
  برای رسیدن به عملکرد مطلوب کمی و کیفی سیب‌زمینی در هر منطقه لازم است ارقام جدید با یکدیگر مقایسه گردد. به این ‌منظور 13 رقم جدید به‌همراه دو رقم آگریا و بانبا از نظر شاخص سطح برگ، صفات زراعی و کیفی در شرایط آب‌وهوایی رزن موردبررسی قرار گرفتند. این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه ...  بیشتر