تأثیر غلظت‌های مختلف کروم در آب آبیاری بر ریشه و رشد ارقام کنجد

علیرضا توکلی؛ رضا نصرتی؛ متین جامی معینی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 349-367

https://doi.org/10.22059/jci.2022.308720.2717

چکیده
  فلزات سنگین مانند کروم از آلاینده‌های مهم برای محیط زیست و تولیدات کشاورزی به‌حساب می‌آیند، بسیاری از این فلزات حتی در غلظت‌های بسیار کم، سمی بوده و حتی فرایند رشدونمو محصولات را دچار اختلال می‌کند. به‌منظور بررسی واکنش ارقام مختلف کنجد به سطوح مختلف آب آبیاری آلوده به کروم، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر

تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک پنبه

احمد رایفی زاده؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 247-258

https://doi.org/10.22059/jci.2019.275922.2160

چکیده
  به منظور تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در پنبه (رقم خرداد) در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1394 در شهرستان سبزوار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از: نظام کشت رایج (کشت با فواصل ردیف 70 سانتیمتر) و فواصل ردیف خیلی باریک (کشت با ...  بیشتر