عملکرد و کیفیت علوفه‌ سیب‌زمینی ترشی (Helianthus tuberosus) در فواصل مختلف برداشت

وحید محمدی؛ علی مختصی بیدگلی؛ حسن فضائلی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 209-219

https://doi.org/10.22059/jci.2019.271370.2131

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین اثر فاصله برداشت علوفه (رشد مجدد) بر صفات کمی و کیفی گیاه سیب‌زمینی ترشی به‌عنوان یک گیاه علوفه امیدبخش اجرا شد. به این منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی با سه تکرار و دو مشاهده در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، طی سال‌های زراعی 94-1393 و 95-1394 انجام شد. تیمارهای آزمایش در سال اول شامل ...  بیشتر