تأثیر پوتریسین بر عملکرد گل خشک و ترکیبات مؤثره اسانس بابونه آلمانی در رژیم‏های مختلف رطوبتی

حسین نظری؛ علی نادری عارفی

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، ، صفحه 669-684

https://doi.org/10.22059/jci.2022.334898.2647

چکیده
  هدف: به­منظور بهبود مقاومت دو رقم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) به رژیم­های رطوبتی این آزمایش در سال 93-1392 به­صورت فاکتوریل سه­عاملی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران اجرا شد. روش پژوهش: تیمار­های آزمایشی شامل رژیم­های رطوبتی (شاهد و تنش شدید به‌ترتیب 13 و 57 درصد تخلیه ...  بیشتر