ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی

راحله آل طه؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ دوستمراد ظفری

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 517-531

https://doi.org/10.22059/jci.2018.245256.1865

چکیده
  در بومسازه‌های پر تنش همزیستی قارچ - ریشه پیامد‌های خوبی بر رشد گیاه به همراه دارد. هدف از این پژوهش پیامد کاربرد قارچ‌های اندوفیت دیواره تاریک، در برابر دو قارچ مایکوریز (گلوموس موسه‌آ و گلوموس اینترارادیسز) و پیریفورموسپورا ایندیکا بر گیاه اسپناج در حالت بی‌تنش و با‌تنش (گنجایش زراعی (FC) و 50 درصد FC) بود. این پژوهش در گلخانه دانشگاه ...  بیشتر