ارزیابی برخی ویژگی‌های پومولوژیک و بیوشیمیایی ارقام ملس‌ترش و یوسف‌خانی انار در پاسخ به محلول‌پاشی کائولین

سید مرتضی زاهدی؛ رحمت اله غلامی؛ مهدیه کریمی؛ حجت الله غلامی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 487-498

https://doi.org/10.22059/jci.2020.293836.2311

چکیده
  آفتاب‌سوختگی یکی از عوامل مهم محدود‌کننده تولید انار به‌ویژه در مناطق با تابستان‌ گرم می‌باشد و ازآنجاکه کاربرد برون‌زای کائولین می‌تواند موجب افزایش تحمل به برخی تنش‌های محیطی از طریق بهبود مسیرهای متابولیک و افزایش فتوسنتز خالص شود، در این پژوهش اثر محلول‌پاشی کائولین بر برخی ویژگی‌های پومولوژیک و بیوشیمیایی ارقام تجاری ...  بیشتر