اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای

فرزانه خیری؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی؛ ولی ربیعی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 595-608

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56623

چکیده
  به منظور بررسی اثر کیتوسان و تیمار آب گرم بر انبارمانی و کیفیت میوه فلفل دلمه­ای رقم پاکس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل کیتوسان در چهار سطح 0، 1، 5/1 و 2 درصد وتیمار آب گرم در سه سطح 20، 45 درجه سانتی­گراد به مدت 2 دقیقه و دمای 60 درجه سانتی­گراد به مدت 20 ثانیه بود که میوه­ها ...  بیشتر