ارزیابی عملکرد علوفه، نسبت برابری زمین و برخی ویژگی‌های کیفی سیلو در کشت مخلوط یولاف و ماشک ‌گل‌خوشه‌ای

حسین جهانگیری؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ مسعود ترابی؛ پوراندخت گلکار

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 373-484

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55187

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر نسبت‌های مختلف بذری بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و سیلاژ در کشت مخلوط یولاف (Avena sativa L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia sativa L.) آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی گلپایگان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت‌های ...  بیشتر