تأثیر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه

داود اکبری نودهی؛ حسن خادمی شور مستی؛ علی چراتی آرائی؛ فضل شیردل شهمیری؛ رضا رضایی سوخت آبندانی؛ نادیا فهیمی بورخیلی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51939

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیرات کم‌آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر ویژگی­های کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه، آزمایشی گلدانی در منطقۀ سوادکوه استان مازندران به‌مدت یک ­سال (سال 1390) اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل­ تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل سه تیمار آبی (25، 50 و 75 درصد) ظرفیت مزرعه و فاکتور ...  بیشتر