آثار دور آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی

مجید اسماعیلی زاده؛ اعظم لطفی؛ سید حسین میردهقان؛ محمد حسین شمشیری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60465

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر دور آبیاری بر رنگیزه‌ها و ترکیبات بیوشیمیایی چهار رقم انگور (یاقوتی قرمز، عسکری، صاحبی و کشمشی سفید) پژوهشی با پنج تیمار آبیاری (3، 6، 9، 12و 15 روز در میان) در چهار تکرار به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 91-1390 در شرایط گلخانه‌ای در گلخانه‏های پژوهشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) انجام گرفت. ...  بیشتر

بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده

اصغر رمضانیان؛ سید حسین میردهقان؛ نجمه روشن ضمیر

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 573-583

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53259

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثر کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر طول عمر گل‌جایی و برخی صفات کیفی و کمّی گل بریدة رز رقم ‘سوییت واتر’ و ‘دلسویتا’بررسی شد. محلول‌پاشی برگی با سالیسیلیک اسید در سه سطح 01/0، 05/0 و 1/0 میلی‌مولار و متیل جاسمونات در دو سطح 1/0 و 2/0 میلی‌مولار قبل از برداشت انجام و از آب مقطر تیمار شاهد استفاده ...  بیشتر