تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه

محمدرضا رحیمی؛ علیرضا یوسفی؛ خلیل جمشیدی؛ مجید پوریوسف

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1087-1100

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55153

چکیده
  به‌منظور ارائه روش تلفیقی برای مدیریت علف‌های هرز رازیانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در بهار سال 1391 انجام گرفت. تیمارها شامل، نوع علف‌کش (پندیمتالین و تریفلورالین)، دز علف‌کش (صفر، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه‌شده در سایر گیاهان زراعی) و کنترل تکمیلی (بدون کنترل تکمیلی، یک‌بار وجین دستی 50 روز پس از کاشت ...  بیشتر

اثر برهمکنش رقم و مالچ زنده بر عملکرد آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز

صدیقه لطیفی؛ علیرضا یوسفی؛ خلیل جمشیدی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 415-430

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55190

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر رقم و مالچ زندهبر عملکرد دانۀ آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1392 انجام گرفت. فاکتور­ها شامل رقم­های ’فرخ‘، ’آلستار‘ و ’آذرگل‘ و کنترل علف‌های هرز (وجین در ...  بیشتر