بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت

فریبا میقانی؛ آژنگ جاهدی؛ سید محمد میروکیلی؛ پرویز شیمی؛ محمد علی باغستانی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 43-55

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25043

چکیده
  به منظور مطالعه اثر در کنترل شیمیایی علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت در همدان و یزد،‌ پژوهشی در سال های 87-1386 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 11 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارتند از علف‌کش‌های بنتازون (بازاگران) (SL 48%) به میزان 5/2، سه و چهار لیتر در هکتار، توفوردی‌بی (بوترس) (3/42% EC) به میزان ...  بیشتر

بررسی‌ مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس‌ در باغ پسته

فریبا میقانی؛ سید محمد میروکیلی؛ محمد علی باغستانی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 61-73

چکیده
  سال 1386 آزمایشی با هدف تعیین فنولوژی تطبیقی کاتوس (Cynanchum acutum) با پسته و کنترل تلفیقی آن در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار با علف‌کش های پاراکوات، تری‌کلوپیر، گلیفوزیت و تیمار کف‌بری اجرا شد. نتایج نشان داد که رشد کاتوس از سبز شدن (0 GDD =) آغاز و با GDD تجمعی به میزان 2848 خاتمه یافت. در بررسی فنولوژی تطبیقی کاتوس و پسته، هم زمان ...  بیشتر