تأثیر پیش تیمار بذور بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام گندم

علی رضا عیوضی؛ رسول تاج الدین کوکیایی

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، ، صفحه 51-62

چکیده
  کشت دیرهنگام و کمبود نزولات آسمانی از مشکلات زراعت گندم در استان آذربایجان غربی به شمار میرود. بدین منظور آزمایشی جهت ارزیابی اثرات پیش تیمار بذر تحت شرایط آزمایشگاهی، گلخانه ای و مزرعه ای طی سال های 6-1385 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل که در آن ارقام زرین، شهریار، سرداری و آذر به عنوان فاکتور اول و پیش تیمارهای بذور شامل آب مقطر، پلی ...  بیشتر