تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی

محمود لطفی؛ الهام علی آبادی؛ علی رضوانی؛ رضا امیری

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 65-74

چکیده
  پرایمینگ به عنوان روشی مناسب جهت یکنواختی و کاهش زمان سبز کردن بسیاری از بذرها پیشنهاد شده است. اثرات پرایمینگ با پنج محلول اسموتیک (پلی‌‌اتیلن گلیکول، مانیتول، KNO3، KH2PO4 و ترکیب دو نمک) در شش سطح پتانسیل اسمزی (1- تا 5/1- مگاپاسکال) بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه‌‌زنی بذر طالبی در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی مقایسه شد. بهترین نتایج با غلظت ...  بیشتر

اثر مدیریت کودهای شیمیایی بر عملکرد گیاهان زراعی در منطقه پاکدشت

بهزاد آزادگان؛ رضا امیری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 1-9

چکیده
  در این پژوهش اثر مدیریت کودها بر افزایش عملکرد گندم، جو، یونجه و ذرت علوفه‌ای، از طریق مقایسه مقادیر سه تیمار کودی (توزیع شده، مصرف شده و توصیه شده) در چهار تکرار، بررسی شد. ازت، فسفر و پتاسیم خاک 20 مزرعه تعیین شد و سایر اطلاعات از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. داده‌ها با طرح بلوک های کامل تصادفی تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین‌ها ...  بیشتر

بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین

حمید ایران نژاد؛ محبوبه پشتکوهی؛ زینب جوانمردی؛ رضا امیری

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1388، ، صفحه 11-17

چکیده
  عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در پاکدشت، منطقه شمال ورامین، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران در سال 1385 بررسی شد. صفات مورد بررسی شامل مقدار پروتئین، روغن و اسیدهای چرب (اسید پالمیتیک، اسید استئاریک، اسید اولئیک، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک) و عملکرد دانه بود. نتایج نشان ...  بیشتر

اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره

زینت حاجی هاشمی؛ غلام عباس اکبری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ رضا امیری؛ شهریار دشتی

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1388، ، صفحه 29-39

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش آبیاری در مرحله گل دهی بر شاخص های زراعی کلزا و نیز شناسایی ارقام مقاوم و حساس به خشکی، در سال 1385 یک آزمایش مزرعه ای در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح آبیاری معمولی یا شاهد (براساس 80 میلی متر ...  بیشتر