مطالعه غلظت آلاینده های نیترات و فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی کاهو و ارزیابی خطر مصرف آن

محسن سیلسپور

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 977-993

https://doi.org/10.22059/jci.2022.326369.2574

چکیده
  به­منظور ارزیابی غلظت نیترات و فلزات سنگین در خاک و اندام خوراکی کاهو در مزارع دشت ورامین، پژوهش حاضر در سال زراعی 97-1396 انجام شد. برای انجام پژوهش، تعداد 30 مزرعه کاهو در دشت ورامین انتخاب شد. در فصل برداشت کاهو به مزارع فوق مراجعه و نمونه­برداری مرکب از خاک و محصول انجام شد و میانگین غلظت نیترات و فلزات سنگین در خاک و محصول با حدود ...  بیشتر

بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب

فاطمه رستمی؛ مسلم حیدری؛ احمد گلچین

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22059/jci.2019.283277.2230

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی گیاه ذرت(Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب، آزمایشی در گلخانه گروه خاک‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از سطوح آلودگی خاک به سرب (0، 50، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) ...  بیشتر