ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم

سلمان عظیمی سوران؛ حسین امیر شکاری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ جواد مظفری؛ محمدحسین فتوکیان

دوره 20، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 627-642

https://doi.org/10.22059/jci.2018.247437.1909

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی آخر فصل بر صفات زراعی و کیفی ژنوتیپهای زمستانه کلزا در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم، آزمایشی طی دو سال 95-1394 و 96-1395 به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج به اجرا درآمد. عامل تنش در دو سطح (آبیاری معمول و قطع آبیاری ...  بیشتر

بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر مراحل رشدو نمو دو رقم کلزا

ابوالفضل فرجی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1049-1062

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55150

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر سرعت نمو مراحل مختلف رویشی و زایشی کلزا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد، در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 اجرا شد. با تأخیر در کاشت، طول دورۀ رویشی و زایشی به­طور خطی کاهش یافت. رابطۀ بین میانگین دما با طول دورۀ نمو، برای دورۀ کاشت تا سبز شدن و سبز شدن تا شروع غنچه­دهی توانی منفی، شروع غنچه­دهی ...  بیشتر

ارزیابی رابطه بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانه کلزا

ابوالفضل فرجی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 257-270

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54805

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آب مصرفی، تعداد دانه و مقدار آب نسبی برگ بر وزن دانۀ کلزا (Brassica napus L.)، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو شرایط آبیاری تکمیلی و دیم طی سال‌های 86-1384 انجام گرفت. پنج تاریخ کاشت با فاصلۀ 30 روز در کرت‌های اصلی و دو رقم کلزا (‘هایولا401’ و ‘آرجی­اس003’) در کرت‌های فرعی قرار ...  بیشتر