ارزیابی ویژگی های عملکردی ژنوتیپ های گوار (لوبیای خوشه ای) تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

هادی شوریده؛ حیدر مفتاحی زاده؛ محدثه حیدرزاده؛ عبدالله یوسفی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 297-311

https://doi.org/10.22059/jci.2022.337052.2664

چکیده
  به­منظور بررسی پاسخ­های عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم، مطالعه­ای دو ساله در قالب کرت­های نواری خردشده بر پایه طرح بلوک‌های­ کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه­های تحقیقاتی شیروان، کهنه­کند و محمدآباد خراسان شمالی در سال­های زراعی 1399-1398 به اجرا درآمد. فاکتور اصلی ...  بیشتر