تأثیر کاربرد گونه های قارچ مایکوریزا بر رشد و ویژگی‌ های فیزیولوژیک ارقام نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی

مریم فلاحت کار گنجی؛ وریا ویسانی؛ مرجان دیانت

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 173-188

https://doi.org/10.22059/jci.2021.327793.2588

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر گونه­های قارچ مختلف مایکوریزا و سطوح تنش خشکی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک ارقام نخود آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در سال 1399 انجام گرفت. فاکتور­ها شامل آبیاری در سه سطح (شاهد، تنش متوسط و تنش شدید)، کاربرد قارچ مایکوریزا در چهار سطح (Funneliformis ...  بیشتر