برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

محمد عبیات؛ سعید امانپور؛ محمود عبیات؛ ماجده عبیات

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 465-479

https://doi.org/10.22059/jci.2021.322146.2537

چکیده
  تصاویر ماهواره­ای، از قابلیت بالایی جهت برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی برخوردارند. هدف این مطالعه، شناسایی سطح زیرکشت محصولات غالب در شهرستان شوشتر با استفاده از تصاویر لندست 8 طی دوره رشد در سال 1398 می­باشد. با روش­های طبقه­بندی حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبان در رویکرد اول و استفاده از شاخص گیاهی NDVI در رویکرد دوم، محصولات ...  بیشتر