تأثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات بر واکنش ارقام گندم نان به تنش گرمای انتهای فصل

اسما اصلانی؛ مهرو مجتبایی زمانی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 698-683

https://doi.org/10.22059/jci.2021.305632.2414

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان کاهش اثر منفی تنش گرمای انتهای فصل با استفاده از باکتری‌های حل‌کننده فسفات، این پژوهش در سال زراعی 98-1397 در مزرعه‌ای واقع در منطقه هفتکل وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح (اول آذرماه و 12 دی‌ماه) ...  بیشتر