مقایسه عمر گلجایی و کیفیت ژربرا در محلول محافظ حاوی اسانس‌های گیاهی و ترکیبات شیمیایی

حنیفه سید حاجی زاده؛ زهره مانی؛ فتانه یاری؛ فهیمه قلی زاده وکیل کندی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 429-442

https://doi.org/10.22059/jci.2020.291623.2289

چکیده
  عدم تعادل آبی و مسدودشدن آوند­ها عامل اصلی عمر گلجایی کوتاه ژربرا می­باشد. به‌منظور بررسی پتانسیل اسانس­های گیاهی در محلول­ محافظ به جای ترکیبات شیمیایی، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل محلول­های گلدانی حاوی 8-هیدروکسی کوئینولین سولفات (صفر و ppm 100) و اسانس آویشن و مرزه (ppm 500 و ...  بیشتر