بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی ذرت (Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب

فاطمه رستمی؛ مسلم حیدری؛ احمد گلچین

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.22059/jci.2019.283277.2230

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی گیاه ذرت(Zea mays L.) در خاک‌های آلوده به سرب، آزمایشی در گلخانه گروه خاک‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از سطوح آلودگی خاک به سرب (0، 50، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) ...  بیشتر