اثر تنش شوری بر واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاهچه‌های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای

لاله رستمیان؛ ویدا چالوی؛ حسین صادقی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 447-458

https://doi.org/10.22059/jci.2019.273185.2143

چکیده
  شوری یکی از مشکلات تولید مرکبات در جهان است و تحمل یا مقاومت پایه‌های مرکبات ‌به شوری به خوبی شناخته نشده است. در این پژوهش، واکنش‌های فیزیولوژیکی چهار پایه نارنج (Citrus aurantium. L)، پونسیروس (Poncirus trifoliate Raf.)، سیتروملو (Citrumelo) و سیترنج (Citranges) به تنش شوری در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط درون شیشه‌ای در دانشگاه ...  بیشتر