ارزیابی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های کنجد تحت شرایط مختلف رطوبت خاک

مجید غلامحسینی؛ فرهاد حبیب زاده؛ پریسا همتی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 393-407

https://doi.org/10.22059/jci.2021.309428.2445

چکیده
  بخش مهمی از موفقیت تولید در مناطق دارای تنش خشکی به جذب مؤثر آب توسط سیستم ریشه­ای کارآمد وابسته است. به‌منظور بررسی تأثیر تیمارهای آبیاری بر صفات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ­های کنجد (Sesamum indicum L.)، آزمایشی در مزارع تحقیقاتی مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال‌های 1396 و 1397 انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً ...  بیشتر