کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما

سحر بینش؛ غلام عباس اکبری؛ الیاس سلطانی؛ فاطمه امینی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 427-438

https://doi.org/10.22059/jci.2018.235431.1757

چکیده
  به‌منظور بررسی واکنش جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) به دما و تعیین دماهای کاردینال برای درصد و سرعت جوانه‌زنی، آزمایشی به‌صورت تجزیه‌ی مرکب در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و شش سطح دمایی (8، 15، 20، 25، 30 و35 درجه‌ی سانتی‌گراد) در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. در این تحقیق ...  بیشتر