تأثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز

نگار صائمی؛ محمد جواد نظری دلجو؛ نبی خضری نژاد

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 1047-1060

https://doi.org/10.22059/jci.2018.223617.1618

چکیده
  به‌منظور بررسی ماندگاری گل رز و درصد آلودگی کپک خاکستری به‌عنوان مهمترین عامل بیماری گل رز، تأثیر اسانس گیاه دارویی زنیان به‏عنوان کنترل گر غیرشیمیایی بر گل شاخه بریدة رز رقم آنجلینا بررسی شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول‌پاشی پس از برداشت اسانس زنیان (900،600،300،0 میکرولیتردرلیتر) بر رزهای (گل و برگ) تلقیح شده با قارچ عامل کپک خاکستری ...  بیشتر