اثر روی و کادمیم بر جذب آهن و مس و برخی شاخص‎های فیزیولوژیکی و رشدی در شبدر برسیم

طیبه عادلی؛ عطااله سیادت؛ سیروس جعفری؛ احمد کوچک زاده

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 229-241

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56765

چکیده
  به‎منظور ارزیابی کارایی مصرف روی و کادمیم بر جذب عناصر ریزمغذی در شبدر برسیم، طرحی در قالب آزمایش فاکتوریل برپایه‎ی طرح بلوک‎های کامل تصادفی در چهار تکرار که در هر تیمار چهار سطح کادمیم 0، 25، 50 و 100 میلی‎گرم بر کیلو‌گرم خاک و چهار سطح روی 0، 25، 50 و 100 میلی‎گرم بر کیلو‌گرم خاک به‎صورت آزمایشی گلدانی در سال زراعی 92-91 در گلخانه ...  بیشتر