تأثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا

مسلم حیدری؛ نوشین میر؛ سید محسن موسوی نیک

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 517-530

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60395

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر نانوزئولیت‏های عامل‌دارشده با دو ترکیب‏ آلی در آزادسازی فسفر و اثر آن بر خصوصیات رشدی گیاه لوبیا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان همدان در سال 1393 به اجرا درآمد. تیمارهای کودی شامل P0(زئولیت بدون گروه عاملی (نمونه شاهد))، P1(زئولیت + لیگاند AcAcEN)، P2(زئولیت + با ...  بیشتر