اثر نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوال

عرفان سپهوند؛ محمود قاسم نژاد؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 543-555

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56639

چکیده
  نوع سیستم تربیت و محلول‌پاشی قبل از برداشت با کلسیم می­تواند عمر انبارمانی میوه­ها را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر، اثر محلول‌پاشی برگی کلراید کلسیم (غلظت­های صفر، 75/0، 5/1 و 3 گرم در لیتر) در طی دو، چهار و شش هفته قبل از برداشت بر کیفیت میوه­های سیب (Malus domestica) رقم­های گالا و دلبار استیوال که به سه حالت (وی شکل، هایتک و کوردون) ...  بیشتر