بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

حجت صالح زاده؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ مهدی برادران

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 673-682

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56628

چکیده
  نیتروژن با افزایش عملکرد برگ، محتوای کلر و نیکوتین برگ و در مقابل، با کاهش محتوای پتاسیم برگ، تأثیر متضادی بر کمیت و کیفیت برگ توتون به‏جای می­گذارد. به‏منظور بهینه­سازی غلظت (پیدا کردن غلظت تعادلی) نیتروژن در برگ، ساقه و ریشه توتون در جهت افزایش همزمان کمیت و کیفیت برگ توتون (محتوای پتاسیم بالا و نیکوتین متعادل و کلر کم) با استفاده ...  بیشتر