بررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصل‎های مختلف در شرایط گرم و خشک خوزستان

شهرام لک؛ غلامرضا عبادوز؛ زهرا نکوییان فر

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 683-699

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56629

چکیده
  جهت ارزیابی ارقام یونجه پژوهشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان واقع در جنوب‎غربی شهرستان اهواز با مختصات 31 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی، 48 درجه و 40 دقیقه طول شرقی، در سال 1390 اجرا شد. در قسمت اول جهت بررسی عملکرد علوفه ‎تر ارقام بغدادی، مساسرسا، یزدی، بمی، نیک شهری، سینتتیک (کرت اصلی) و تعداد دو چین (فاکتور فرعی) بسته به زمان ...  بیشتر