تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه

محدثه کیانی؛ محمد رضا جهانسوز؛ علی احمدی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 977-985

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56547

چکیده
  روش­های خاکورزی مرسوم اثرات زیان­باری بر ساختمان خاک دارند. این آزمایش با هدف بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد ارقام پاییزه نخود به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار، در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران واقع در کرج، در سال 1391 انجام شد. در این آزمایش، اثر 3 روش خاک‌ورزی مرسوم[1]، خاک‌ورزی ...  بیشتر