تأثیر تنش کم‌آبی بر برخی شاخص‌های سازگاری سلولی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای

معصومه قهرمانی؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون؛ سودابه جهانبخش

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 755-773

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54384

چکیده
  به‌منظور بررسی تغییرات برخی شاخص­های مهم سلولی چند ژنوتیپ سورگوم در شرایط کم‌آبی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در گلخانة دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش کم‌آبی در چهار سطح 85، 65، 45 و 25 درصد ظرفیت زراعی و سه ژنوتیپ سورگوم علوفه‌ای (KFS2، KFS6 و KFS17) بود. کم‌آبی موجب کاهش پتانسیل ...  بیشتر