تأثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف‌های هرز و عملکرد ذرت

سحر سیدعباسی؛ ایرج اله دادی؛ مصطفی اویسی؛ غلامعلی اکبری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 25-33

https://doi.org/10.22059/jci.2013.51364

چکیده
  به‌منظور پیش‌بینی الگوی رویش قیاق و سلمه‌تره در تاریخ‌های مختلف کشت ذرت، آزمایشی، شامل تاریخ‌های کشت ذرت به‌صورت زمان آبیاری پیش از کاشت و آبیاری پس از کاشت به‌شیوة مرسوم، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: T1) آبیاری زمین در 12 اردیبهشت و کاشت در 25 اردیبهشتT2 .) کاشت در 25 اردیبهشتT3 .) آبیاری ...  بیشتر