مدل‌سازی جوانه‌زنی گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت تأثیر گرادیان دما و پتانسیل آب: مدل زمان دما رطوبتی

محسن زعفرانیه؛ آرمان آذری

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1407-1420

https://doi.org/10.22059/jci.2022.332131.2624

چکیده
  این پژوهش به‌منظور کمی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) نسبت به دما و پتانسیل آب انجام گرفت. بدین‌منظور، مطالعه‌ای در آزمایشگاه دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان در سال 1399، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به‌منظور کمی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه گوار نسبت دما (تیمارهای دمایی پنج، 10، 15، ...  بیشتر

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی‌های مرفولوژیک، عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکردگوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) در رفسنجان

محسن زعفرانیه

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 933-945

https://doi.org/10.22059/jci.2022.325576.2565

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم  بوته بر ویژگی‌های مرفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه گوار، آزمایشی به‌صورت طرح اسپلیت‌پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 97-98 و 98-99 انجام شد. در این آزمایش تاریخ‌های مختلف کشت به‌عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شدند و از تاریخ 15 فروردین‌ماه به‌صورت ماهیانه تا 15 ...  بیشتر

ارزیابی فنولوژیک و مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در کشت پاییزه تحت شرایط ‌آبیاری تکمیلی و کشت انتظاری در مشهد

محسن زعفرانیه

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 271-282

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54807

چکیده
  به‌منظور بررسی خصوصیات اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای نخود در شرایط کشت انتظاری و آبیاری تکمیلی، دو آزمایش در قالب طرح بلوک‌های جزئی متعادل با 81 ژنوتیپ نخود و سه تکرار در کشت پاییزه اجرا شد. آبیاری تکمیلی در طی فصل رشد، شامل آبیاری بلافاصله پس از کاشت‌، 20 روز بعد از آبیاری اول و نیز در آغاز مرحلۀ گلدهی انجام گرفت. ...  بیشتر