تأثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’

یلدا قاضی وکیلی؛ علی رضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ ناصر مهنا

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 131-138

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54793

چکیده
  با توجه به اهمیت تولید و تکثیر گیاهان عاری از ویروس در سیب­زمینی تاکنون تعدادی از عوامل دخیل در تکثیر سیب­زمینی (تولید گیاهچه­ها و ریزغده­های درون­شیشه‌ای عاری از ویروس) بررسی شده است. مطابق نتایج دیگر تحقیقات، افزودن مخلوطی از اسیدهای آمینه، تأثیر مهمی در کشت بافت گیاهان دارد و رشد را در بسیاری از موارد افزایش می‌دهد. این ...  بیشتر