مطالعه تأثیر اسید فنیل‌ فتالامیک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه آلوی رقم ‘مراغه’

عبداله خدیوی خوب

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 887-896

https://doi.org/10.22059/jci.2015.53253

چکیده
  برای دستیابی به عملکرد مناسب درختان میوه از نظر کمیت و کیفیت باید به گرده‌افشانی توجه زیادی شود. این آزمایش در یک باغ تجاری در شهرستان آشتیان از توابع استان مرکزی انجام گرفت که در آن اثر اسید فنیل فتالامیک (PPA) و تغذیه بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ آلوی رقم ‘مراغه’ با هدف افزایش عملکرد آن بررسی شد. محلول‌پاشی اسید فنیل فتالامیک ...  بیشتر