ارزیابی تحمل پایه‌های هلو، بادام تلخ، GF677 و GN15 به کلروز ناشی از بی‌کربنات و کمبود آهن

راضیه رستمی؛ احمد ارشادی؛ حسن ساری خانی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 341-355

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55185

چکیده
  به‌منظور بررسی تحمل چهار پایه از درختان هسته‌دار به کلروز کمبود آهن، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار، در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1391 انجام گرفت. پایه‌های مورد بررسی شامل هیبرید‌‌‌های هلوو بادام GF677 و GN15، بادام تلخ و هلو و تیمار‌‌های غذایی مورد استفاده شامل: محلول غذایی ...  بیشتر

اثر روغن‌ سویا و نفتالین‌استیک‌اسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘

شیما چایانی؛ احمد ارشادی؛ حسن ساری خانی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 357-371

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55186

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی (اول اسفند و اول فروردین) روغن سویا و نفتالین‌استیک‌اسید (NAA) در به تأخیر انداختن زمان شکوفایی جوانه‌ها و افزایش مقاومت به سرمای بهارۀ انگور رقم ’فخری‘، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در یک تاکستان تجاری شهر مریانج از توابع استان همدان، در سال 1390 انجام ...  بیشتر