تأثیر کم‌آبیاری و اسید سالیسیلیک بر اسانس و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه رازیانه

فاطمه سالارپورغربا؛ حسن فرحبخش

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 713-727

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54381

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت شرایط کم‌آبی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح مربع لاتین با سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1391 به اجرا درآمد. فاکتور اصلی، آبیاری در سه سطح (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی)؛ و فاکتور فرعی، غلظت ...  بیشتر

تأثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر صفات ظاهری و فیزیولوژیکی گیاه رازیانه

فاطمه سالارپورغربا؛ حسن فرحبخش

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 765-778

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53276

چکیده
  امروزه، کاربرد اسید سالیسیلیک در افزایش مقاومت گیاهان به تنش خشکی افزایش یافته است. از این‌رو، جهت بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه رازیانه  (Foeniculum Vulgare Mill.)تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به‌صورت کرت‌های خرد ده در قالب طرح مربع لاتین با سه تکرار به مرحلة اجرا ...  بیشتر