ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه و دانه اکوتیپ های بومی چاودار در ایران

شکیبا شاهمرادی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 855-867

https://doi.org/10.22059/jci.2022.328142.2592

چکیده
  منابع ژنتیکی بومی چاودار در ایران دارای سازگاری و تنوع بالایی می‌باشد که تأمین علوفه موردنیاز در اقلیم­های مختلف و متنوع کشورمان را مقدور می­سازد. در این پژوهش تعداد نُه اکوتیپ چاودار، به‌همراه ارقام تجاری چاودار، جو و تریتیکاله در سه سال زراعی 94-93، 96-95 و 97-96 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج ارزیابی ...  بیشتر