بررسی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ارقام مختلف جوتحت کاربرد منابع مختلف کودی در شرایط دیم

رحیم ناصری؛ میرزایی امیر؛ امین عباسی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 794-777

https://doi.org/10.22059/jci.2021.310730.2455

چکیده
  به‌منظور بررسی نقش قارچ میکوریزا بر کارایی و سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی جو دیم، آزمایشی تحت شرایط مزرعه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سرابله، ایلام در سال زراعی 99-1398 اجرا شد. تیمار­های آزمایشی شامل ارقام جو (محلی، ماهور، خرم و فردان) و منابع کودی شامل ...  بیشتر