اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام

مهرشاد براری؛ سجاد کردی؛ لطفعلی گرامی؛ علی حاتمی؛ علی اشرف مهرابی؛ فردین قنبری

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 641-652

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53264

چکیده
  به‌منظور بررسی محلول‌پاشی عنصر روی در تعدیل تنش کم‌آبی و اثر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانة لوبیا، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه ایلام، در سال 1389 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل تنش کم‌آبی به‌صورت قطع آبیاری در دو مرحلة گل‌دهی و غلاف‌بندی به همراه ...  بیشتر

بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای

سجاد کردی؛ محمد اسکندری؛ علی فدوی؛ مهرشاد براری؛ مسعود رفیعی؛ علی اشرف مهرابی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35722

چکیده
  به منظور بررسی روش های مختلف کاربرد کود اوره و رطوبت دانه در زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی دانة ذرت ، آزمایشی به صورت کرت های نواری خرد شده در قالب طرح پایة بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در ایستگاه تحقیقاتی خرم آباد ، در سال 1389 ، اجرا شد. عامل افق ی روش کودده ی شامل محلول پاشی اوره و روش خاک مصرف اوره و عوامل عمود ی به صورت کرت های به عنوان ...  بیشتر

ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی

سید سیامک علوی کیا؛ علیرضا پورابوقداره؛ محمد مقدم واحد؛ علی اشرف مهرابی؛ محمد امین مزینانی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 135-148

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35729

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر تنش کم آبی بر برخی صفات زراعی و مورفولوژیک 8 جمعیت Triticum urartu،از نواحی جغرافیایی مختلف ایران جمع‌آوری و آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده بر پایة بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. نتایج حاصل از تجزیة واریانس بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار ...  بیشتر