تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون

شبنم مرادی؛ بابک پاساری؛ رضا طالبی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 947-962

https://doi.org/10.22059/jci.2018.222931.1611

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون (رقم بارلی21) به‌صورت طرح یک‌بار خرد شده یا اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع توتون‌کاری شهرستان مریوان، در سال زراعی 1394-1395 به اجرا در آمد. در این آزمایش کرت اصلی تلقیح با قارچ میکوریزا در دو سطح: شاهد (یا ...  بیشتر