بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده

اصغر رمضانیان؛ سید حسین میردهقان؛ نجمه روشن ضمیر

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 573-583

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53259

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثر کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر طول عمر گل‌جایی و برخی صفات کیفی و کمّی گل بریدة رز رقم ‘سوییت واتر’ و ‘دلسویتا’بررسی شد. محلول‌پاشی برگی با سالیسیلیک اسید در سه سطح 01/0، 05/0 و 1/0 میلی‌مولار و متیل جاسمونات در دو سطح 1/0 و 2/0 میلی‌مولار قبل از برداشت انجام و از آب مقطر تیمار شاهد استفاده ...  بیشتر