بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا

محمود شور؛ یحیی سلاح ورزی؛ سحر بستانی

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، ، صفحه 25-35

چکیده
  به منظور مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسیدکربن روی سه نوع گیاه زینتی با تیپ های مورفولوژیکی متفاوت از تیره کاسنی شامل جعفری (برگ های مرکب)، ابری (برگ های متقابل) و رعنا زیبا (برگ های روزته)، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سال1387 انجام گرفت. در این آزمایش، شش صفت آناتومیکی (تراکم ...  بیشتر