تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی

حمیدرضا ذکاوتی؛ محمود شور؛ حمید روحانی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی؛ ابراهیم گنجی مقدم

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 61-73

https://doi.org/10.22059/jci.2018.264968.2081

چکیده
  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، گلدهی و بیوشیمیایی گیاه گل مریم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه‌های تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 95 به‌انجام رسید. تیمارهای تنش خشکی شامل مقادیر 100، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی و تیمار قارچ T.harzianum ...  بیشتر

بررسی اثر غنی سازی دی اکسیدکربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا

محمود شور؛ یحیی سلاح ورزی؛ سحر بستانی

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، ، صفحه 25-35

چکیده
  به منظور مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسیدکربن روی سه نوع گیاه زینتی با تیپ های مورفولوژیکی متفاوت از تیره کاسنی شامل جعفری (برگ های مرکب)، ابری (برگ های متقابل) و رعنا زیبا (برگ های روزته)، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سال1387 انجام گرفت. در این آزمایش، شش صفت آناتومیکی (تراکم ...  بیشتر