اثر زمان بلوغ میوه بر بهبود جوانه زنی بذر و رشد دانهال های انبه

معصومه عباسی؛ مختار حیدری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 69-79

چکیده
  آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر زمان برداشت میوه (بذر) بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال گیاه انبه1 به صورت طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار (پنج مرحله برداشت میوه به ترتیب 85، 95، 105، 115 و 125 روز پس از گل دهی کامل) و چهار تکرار در منطقه میناب (استان هرمزگان) در سال 1386 انجام گردید. نتایج نشان دادند که بیشترین درصد جوانه زنی بذر (67/70 درصد) در تیمار مرحله ...  بیشتر