مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید

سعید دوازده امامی؛ محمدرضا جهانسوز؛ فاطمه سفیدکن؛ داریوش مظاهری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 41-47

چکیده
  برای مقایسه اثر فصل کشت بر عملکردهای بیولوژیکی، بذر و اسانس بذر و اندام رویشی شوید، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1386-1385 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد و طی آن سه تیمار کشت پاییزه، بهاره و تابستانه مقایسه شدند. در این آزمایش از توده شوید اصفهان استفاده شد و کشت پاییزه این گیاه ...  بیشتر