مقایسه عملکرد ارقام جو مقاوم به سرما در فریدن استان اصفهان

احمد جعفری؛ مهرداد محلوجی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 21-27

چکیده
  به منظور انتخاب ارقام پرمحصول جو برای کشت در مناطق سردسیر استان اصفهان، عملکرد و اجزاء عملکرد نه ژنوتیپ جو در دو سال زراعی 84-1383 و 85-1384 در مزارع کشاورزان شهرستان فریدن درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مقایسه شدند. اثر سال، ژنوتیپ و اثرات متقابل آن ها بر عملکرد دانه و تعدادی از اجزای عملکرد معنی دار بود. همبستگی عملکرد دانه ...  بیشتر