نمایه نویسندگان

آ

 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • آقاعلیخانی، مجید اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 643-654]
 • آقائی، کیوان اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 533-545]
 • آل طه، راحله ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 517-531]

ا

 • ابراهیمی، نجیب الله پیش‌بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 283-298]
 • اثنی عشری، محمود تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 329-343]
 • احسان فر، سمیه بررسی اثر اندازه بنه و آغشته‏ سازی بنه با پلی‏آمین‏ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 467-485]
 • احمدی علیپور، حمید پهنه‏بندی استان گلستان از نظر توان و خلأ تولید گندم با استفاده از مدل شبیه ‏سازی SSM-Wheat [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 129-144]
 • اردشیری، طاهره اثر محلول‌پاشی نانو کود کلات آهن و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 31-43]
 • اسدی صنم، سمانه تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 113-127]
 • اسفندیاری، صمد تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 707-718]
 • اسکندری، علی تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • اسماعیلی زاده، مجید آثار دور آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • اصغری پور، محمدرضا تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 415-426]
 • اصغری پور، محمدرضا اثر کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی‌های بیوشیمیایی سیاه‌دانه در شرایط قطع آبیاری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 655-666]
 • اصغری پور، محمد رضا اثر نظام‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 869-888]
 • اصغر زاده، احمد ارزیابی میزان تحمل به انجماد سرو‌بادبزنی (نوش) و سرو‌نقره‌ای در شرایط کنترل ‌شده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 315-327]
 • اکبری، غلام عباس کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 427-438]
 • اکبری، فریده تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 785-799]
 • ایگدری، حمیده ارزیابی میزان تحمل به انجماد سرو‌بادبزنی (نوش) و سرو‌نقره‌ای در شرایط کنترل ‌شده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 315-327]
 • اله دادی، ایرج اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 577-593]
 • ایمانی، علی ارزیابی واکنش‌های بیوشیمیایی رقم‌های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 371-381]
 • امیری، ابراهیم واکنش سویا به مصرف سطوح مختلف نانوکود پتاسیم تحت شرایط قطع آبیاری در دشت مغان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 503-516]
 • امیر شکاری، حسین ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 627-642]
 • امیرنیا، رضا اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 205-217]
 • امیرنیا، رضا بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 831-848]
 • امیرنیا، رضا بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه، اسمولیت‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی یونجه در شرایط کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 801-815]
 • امینی، روح اله تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • امینی، فاطمه کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 427-438]
 • امینی دهقی، مجید اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 263-281]

ب

 • بیات، پرویز پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 849-868]
 • بامشاد، رقیه اثر کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی‌های بیوشیمیایی سیاه‌دانه در شرایط قطع آبیاری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 655-666]
 • بخشی، داود ارزیابی واکنش‌های بیوشیمیایی رقم‌های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 371-381]
 • بخشنده، اسماعیل اثر روش‌های مختلف تلقیح با باکتری‌ بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تأثیر سطوح مختلف کود پتاسیم [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 235-247]
 • برزگر، طاهر بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 357-369]
 • برزگر، طاهر اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 383-395]
 • بشارتی، حسین اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی‌های خاک در کشت زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 345-356]
 • بینش، سحر کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 427-438]

پ

 • پاسبان اسلام، بهمن تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • پراور، آرزو اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‏ های مختلف بالنگو [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 145-159]
 • پرخیده، جاسم بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 357-369]
 • پیردشتی، همت اله اثر روش‌های مختلف تلقیح با باکتری‌ بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تأثیر سطوح مختلف کود پتاسیم [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 235-247]
 • پیر صالحی، سید مهدی مطالعه واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 667-678]
 • پیکرستان، بابک تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 161-172]
 • پورقاسمیان، نسیبه اثر زمان و مکان کاشت بر کیفیت برخی ارقام محلی و اصلاح شده گل شب بو مناسب برای کشت در شهرستان بردسیر کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 679-692]
 • پوریوسف، مجید اثر اپی براسینولید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا در شرایط آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 595-608]

ت

 • تاتاری، مریم اثر کاربرد خارجی گلایسین ‌بتائین بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه فرنگی تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 693-706]
 • تاجبخش شیشوان، مهدی اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل، کمیت و کیفیت علوفه تاج خروس تحت تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 67-84]
 • تاجبخش شیشوان، مهدی بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه، اسمولیت‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی یونجه در شرایط کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 801-815]
 • تاجور، یحیی اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 719-735]
 • تدین، علی اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 817-830]
 • تدین، محمود رضا ارزیابی تأثیر سطوح کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 547-561]
 • ترابی، بنیامین پیش‌بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 283-298]
 • ترابی، بنیامین بررسی خلاء عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 563-576]
 • تقی ذوقی، شیرین اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 577-593]
 • توکلی، افشین اثر اپی براسینولید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا در شرایط آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 595-608]

ث

 • ثقه الاسلامی، محمد جواد اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 453-465]

ج

 • جلالی هنرمند، سعید بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 609-626]
 • جلیلیان، جلال بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه، اسمولیت‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی یونجه در شرایط کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 801-815]
 • جهان بین، شاهرخ اثر محلول‌پاشی نانو کود کلات آهن و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت کلزا در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 31-43]
 • جوادی، حامد اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 453-465]

ح

 • حبیبی، حسن تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 415-426]
 • حدادی نژاد، مهدی اثر قطر و طول قلمه ریشه بر تکثیر ارقام خاردار و بی‌خار تمشک سیاه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 249-262]
 • حدادی نژاد، مهدی تأثیر رطوبت انبار و تنظیم کننده رشد اپی براسینولید بر ویژگی های پس از برداشت میوه پرتقال رقم تامسون ناول [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 439-452]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 161-172]
 • حیدرنژاد گیگلو، رسول اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 383-395]
 • حسنی، روژان فراتحلیل برخی عوامل مؤثر بر تولید گندم در ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • حسین طلایی، قاسم تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 415-426]
 • حلالخور، سیف اله مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 397-414]

خ

 • خالقی، اسمعیل ارزیابی کیفی روغن دو رقم زیتون طارم و دزفولی در شرایط اهواز [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 903-915]
 • خدایی جوقان، آیدین تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • خرم دل، سرور تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 785-799]
 • خلیلی اقدم، نبی فراتحلیل برخی عوامل مؤثر بر تولید گندم در ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • خوارزمی، کامبیز بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه، اسمولیت‌ها، رنگیزه‌های فتوسنتزی و برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی یونجه در شرایط کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 801-815]
 • خوشگفتارمنش، امیرحسین تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 329-343]

د

 • دانش شهرکی، عبدالرزاق اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 817-830]
 • دستان، سلمان مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 397-414]
 • دماوندی، علی اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 263-281]
 • دیندارلو، علی پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 849-868]
 • دهمرده، مهدی تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 785-799]
 • دهمرده، مهدی اثر نظام‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 869-888]

ر

 • راشد محصل، محمدحسن اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 453-465]
 • راعی، یعقوب تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • ربیعی، غلامرضا تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 707-718]
 • ربیعی، ولی برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • ربیعی، ولی اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 383-395]
 • رحیمی، امیر بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 831-848]
 • رخزادی، اسعد آثار هیدروپرایمینگ و تاریخ کاشت بر عملکرد وش، الیاف و روغن دانه دو رقم پنبه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • رستمی اجیرلو، امیرعباس واکنش سویا به مصرف سطوح مختلف نانوکود پتاسیم تحت شرایط قطع آبیاری در دشت مغان [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 503-516]
 • رسولی، موسی اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت‌ میوه، کشمش و تحمل به‌ سرما در انگور [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 737-754]
 • رشیدی، ورهرام تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 161-172]
 • رضازاده، علیرضا اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‏ های مختلف بالنگو [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 145-159]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین تأثیر محلول‏پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آلترنانترا تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 299-314]
 • رضائی چیانه، اسماعیل بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 831-848]
 • رضوی، فرهنگ برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • رضوان، شهرام اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 263-281]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 453-465]
 • رفیعی الحسینی، محمد اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 817-830]
 • رفیعی راد، زینب اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 719-735]
 • رمرودی، محمود اثر نظام‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 869-888]
 • رمرودی، محمود اثر کود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی‌های بیوشیمیایی سیاه‌دانه در شرایط قطع آبیاری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 655-666]
 • رمضانپور، سیده ساناز تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • روحی سارالان، عسل تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • روشندل، پرتو ارزیابی تأثیر سطوح کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 547-561]

ز

 • زارعی، فاطمه پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 849-868]
 • زردشتی، محمد رضا اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 205-217]
 • زمانی، فاطمه بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 831-848]
 • زینلی، ابراهیم پیش‌بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 283-298]
 • زینلی نژاد، خلیل تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]

س

 • سیاری، محمد اثر هگزانال، اسانس شمعدانی عطری - روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 889-901]
 • سیاهمرگویی، آسیه بررسی خلاء عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 563-576]
 • سروش زاده، علی تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • سروش زاده، علی بررسی اثر اندازه بنه و آغشته‏ سازی بنه با پلی‏آمین‏ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 467-485]
 • سعیدی، محسن بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 609-626]
 • سعیدی، محمودرضا تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 769-784]
 • سفیدکن، فاطمه اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 643-654]
 • سلطانی، افشین پهنه‏بندی استان گلستان از نظر توان و خلأ تولید گندم با استفاده از مدل شبیه ‏سازی SSM-Wheat [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 129-144]
 • سلطانی، افشین پیش‌بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم‌های مختلف [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 283-298]
 • سلطانی، افشین مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 397-414]
 • سلطانی، الیاس کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی توده‌های مختلف ریحان به دما [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 427-438]
 • سلطانی، الیاس اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 577-593]
 • سینکی، جعفر مسعود اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 263-281]
 • سهرابی راد، عیدمحمد بررسی خلاء عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 563-576]

ش

 • شاه میرزایی جشوقانی، طاهره اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 817-830]
 • شیرانی راد، امیرحسین ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 627-642]
 • شریفی، رضا مطالعه واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 667-678]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 113-127]
 • شعبانلو، مریم اثر هگزانال، اسانس شمعدانی عطری - روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 889-901]
 • شمشیری، محمد حسین آثار دور آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • شهریاری، ملک حسین پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 849-868]
 • شهسوارپور لنده، خدیجه اثر روش‌های مختلف تلقیح با باکتری‌ بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تأثیر سطوح مختلف کود پتاسیم [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 235-247]

ص

 • صادقی، حسین تأثیر پایه‌های سیترنج، سیتروملو و نارنج بر برخی صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و جذب عناصر معدنی لایم‏کوآت [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • صادقی، رضا اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه‌زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 577-593]
 • صبوری، حسین تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • صفری سنجانی، علی اکبر ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 517-531]

ط

 • طاری، دنیا آثار هیدروپرایمینگ و تاریخ کاشت بر عملکرد وش، الیاف و روغن دانه دو رقم پنبه [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • طالعی، داریوش مطالعه واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 667-678]
 • طاهری، شهرام کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 487-502]

ظ

 • ظفری، دوستمراد ارزیابی توان رشد در گیاه اسپناج مایه‌زنی شده با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا، مایکوریزا و قارچ ‌های دیواره تاریک در تنش خشکی [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 517-531]

ع

 • عابدی قشلاقی، ابراهیم برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • عیاری نوش آبادی، مهدی اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 643-654]
 • عالیمقام، سید مجید بررسی خلاء عملکرد ناشی از علف‌های هرز و عوامل مدیریتی بر عملکرد سویا در شهرستان کلاله [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 563-576]
 • عباس دخت، حمید کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 487-502]
 • عباسی علی کمر، رضا اثر کاربرد خارجی گلایسین ‌بتائین بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه فرنگی تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 693-706]
 • عجم نوروزی، حسین مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 397-414]
 • عزیزی، علی اثر هگزانال، اسانس شمعدانی عطری - روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 889-901]
 • عطایی، رضا تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • عظیمی سوران، سلمان ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 627-642]
 • علیزاد، لیلا اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 533-545]
 • علی نقی پور، مجید اثر چند کشتی همزمان بر ویژگی های زراعی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در منطقه آران و بیدگل [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 755-767]

غ

 • غیاثی اسکویی، مهدی اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 643-654]
 • غلامی، احمد کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 487-502]
 • غلامی، بابک بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 609-626]
 • غلامحسینی، مجید تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]

ف

 • فاخری، براتعلی آثار کودهای نانو و نانوزیستی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • فتاحی، روح الله تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 707-718]
 • فتاحی مقدم، جواد برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • فتاحی مقدم، جواد اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 719-735]
 • فتوکیان، محمدحسین ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 627-642]
 • فعلی، اعظم اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی‌های خاک در کشت زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 345-356]

ق

 • قاسمی، مالک برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • قربانی، بهزاد تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 707-718]
 • قربانی جاوید، مجید بررسی اثر اندازه بنه و آغشته‏ سازی بنه با پلی‏آمین‏ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 467-485]
 • قلاوند، امیر تأثیر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد دانه و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 219-234]
 • قنبری، احمد تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 415-426]
 • قنبری، احمد تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 785-799]
 • قنبری، احمد اثر نظام‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 869-888]
 • قنبری جهرمی، مرضیه تأثیر رطوبت انبار و تنظیم کننده رشد اپی براسینولید بر ویژگی های پس از برداشت میوه پرتقال رقم تامسون ناول [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 439-452]
 • قهرمانی، زهرا اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 383-395]

ک

 • کازرانی، برزو تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • کاظمی، حسین پهنه‏بندی استان گلستان از نظر توان و خلأ تولید گندم با استفاده از مدل شبیه ‏سازی SSM-Wheat [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 129-144]
 • کربلائی علی، مونا تأثیر پایه‌های سیترنج، سیتروملو و نارنج بر برخی صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و جذب عناصر معدنی لایم‏کوآت [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • کرمی، سمیه اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل، کمیت و کیفیت علوفه تاج خروس تحت تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 67-84]
 • کریمی، روح الله اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت‌ میوه، کشمش و تحمل به‌ سرما در انگور [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 737-754]

گ

 • گرایلی، جواد تأثیر رطوبت انبار و تنظیم کننده رشد اپی براسینولید بر ویژگی های پس از برداشت میوه پرتقال رقم تامسون ناول [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 439-452]
 • گلچین، احمد اثر سطوح سوپر جاذب آکوازورب بر رشد رویشی و زایشی نارنگی پیچ تحت شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 719-735]
 • گنجی مقدم، ابراهیم ارزیابی میزان تحمل به انجماد سرو‌بادبزنی (نوش) و سرو‌نقره‌ای در شرایط کنترل ‌شده [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 315-327]

ل

 • لباسچی، محمد حسین تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 113-127]
 • لطفی، اعظم آثار دور آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • لطفی، یوسف ارزیابی کیفی روغن دو رقم زیتون طارم و دزفولی در شرایط اهواز [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 903-915]

م

 • محتشمی، فاطمه ارزیابی تأثیر سطوح کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 547-561]
 • محسنی فرد، احسان اثر اپی براسینولید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا در شرایط آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 595-608]
 • محمدی، مهسا اثر اپی براسینولید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا در شرایط آبیاری مطلوب و اعمال تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 595-608]
 • محمدپوروشوایی، رقیه اثر نظام‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 869-888]
 • محمدپور وشوایی، رقیه آثار کودهای نانو و نانوزیستی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • مختصی بیدگلی، علی اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 643-654]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل، کمیت و کیفیت علوفه تاج خروس تحت تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 67-84]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد بررسی اثر اندازه بنه و آغشته‏ سازی بنه با پلی‏آمین‏ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 467-485]
 • مدنی، حمید تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 161-172]
 • مرادی، حسین تأثیر رطوبت انبار و تنظیم کننده رشد اپی براسینولید بر ویژگی های پس از برداشت میوه پرتقال رقم تامسون ناول [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 439-452]
 • مرادی، روح اله اثر زمان و مکان کاشت بر کیفیت برخی ارقام محلی و اصلاح شده گل شب بو مناسب برای کشت در شهرستان بردسیر کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 679-692]
 • میرباقری، سید مهدی اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت‌ میوه، کشمش و تحمل به‌ سرما در انگور [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 737-754]
 • میردهقان، سید حسین آثار دور آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-15]
 • میرزاپور، محمد هادی تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 329-343]
 • میرزاخانی، محمد اثر چند کشتی همزمان بر ویژگی های زراعی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در منطقه آران و بیدگل [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 755-767]
 • مرشدی، علی تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 785-799]
 • میرمحمودی، تورج فراتحلیل برخی عوامل مؤثر بر تولید گندم در ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • مصطفوی راد، معرفت اثر نوع منبع نیتروژن و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی سیر تالش در رشت [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 533-545]
 • مظفری، جواد ارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانة کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیوم [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 627-642]
 • معلمی، نوراله ارزیابی کیفی روغن دو رقم زیتون طارم و دزفولی در شرایط اهواز [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 903-915]
 • مقبلی دامنه، اسماعیل تأثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 707-718]
 • مکاریان، حسن کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 487-502]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 113-127]
 • ملکی فراهانی، سعیده اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی‌های خاک در کشت زعفران [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 345-356]
 • ملکی فراهانی، سعیده اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‏ های مختلف بالنگو [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 145-159]
 • مندنی، فرزاد بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 609-626]
 • مهدی نژاد، نفیسه آثار کودهای نانو و نانوزیستی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • مهدوی خرمی، اکرم اثر کودهای نانو، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کنجد در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 263-281]
 • مهرگان، بیژن تأثیر محلول‏پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آلترنانترا تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 299-314]
 • موسوی فرد، صادق تأثیر محلول‏پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آلترنانترا تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 299-314]
 • موسوی نیک، سید محسن تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و انواع کود بر ویژگی‏های کمی و کیفی زیره سبز [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 415-426]
 • مومن پور، علی ارزیابی واکنش‌های بیوشیمیایی رقم‌های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 371-381]

ن

 • نائینی، محمد رضا تأثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 329-343]
 • نظری ناسی، حسین اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 205-217]
 • نقی زاده، مهدی اثر زمان و مکان کاشت بر کیفیت برخی ارقام محلی و اصلاح شده گل شب بو مناسب برای کشت در شهرستان بردسیر کرمان [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 679-692]
 • نیکبخت، جعفر بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 357-369]
 • نیکخواه، رحیم پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 849-868]
 • نکونام، فاطمه بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 357-369]
 • نه بندانی، علیرضا پهنه‏بندی استان گلستان از نظر توان و خلأ تولید گندم با استفاده از مدل شبیه ‏سازی SSM-Wheat [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 129-144]
 • نواب پور، سعید تعیین بهترین شاخص‌های گزینش در لاین‌های جهش‌یافتة برنج در شرایط متفاوت رطوبتی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • نوروزی شهری، فریده بررسی برخی از شاخص‌های رشد و عملکرد دانه گندم در پاسخ به کاربرد کود اوره و دود - آب [دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 609-626]
 • نوزاد نمین، کریم اثر چند کشتی همزمان بر ویژگی های زراعی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در منطقه آران و بیدگل [دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 755-767]

ه

 • هادی، هاشم اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل، کمیت و کیفیت علوفه تاج خروس تحت تنش کم آبیاری [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 67-84]
 • هادی زاده فیروزجایی، حمید تأثیر پایه‌های سیترنج، سیتروملو و نارنج بر برخی صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و جذب عناصر معدنی لایم‏کوآت [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 101-112]
 • هاشمی فدکی، سیده عصمت آثار کودهای نانو و نانوزیستی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش تحت تنش خشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]

ی

 • یارنیا، مهرداد تأثیر الگوی کم آبیاری تناوبی و محلول‌پاشی روی بر غنی‌سازی فیزیولوژیک دانه قابل کنسرو ذرت شیرین [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 161-172]